Dadasaheb Phalke Movies List: Ranked Best To Worst

Raja Harishchandra

Raja Harishchandra

(1913)
1
0
As:
Producer, Director, Writer
Director:
Dhundiraj Govind Phalke
Genres:
Short
Star Cast:
D.D. Dabke, P.G. Sane, Bhalachandra D. Phalke, G.V. Sane, Dattatreya Kshirsagar
1
0
Shri Krishna Janma

Shri Krishna Janma

(1918)
0
0
As:
Director, Writer
Director:
Dhundiraj Govind Phalke
Genres:
Drama, Short
Star Cast:
D.D. Dabke, Mandakini Phalke, Neelkanth, Bhagirathibai, Purshottam Vaidya
0
0
Kaliya Mardan

Kaliya Mardan

(1919)
1
0
As:
Producer, Director, Writer
Director:
Dhundiraj Govind Phalke
Genres:
Fantasy, Drama, History
Star Cast:
Mandakini Phalke, Neelkanth, Purushottam Parchure, Yadav Gopal Takle, Narayan Pache
1
0

You May Also Like These Movies List

Satyavadi Raja Harishchandra

Satyavadi Raja Harishchandra

(1917)
0
0
As:
Director, Writer
Director:
Dhundiraj Govind Phalke
Genres:
Drama
Star Cast:
D.D. Dabke, Bhalachandra D. Phalke, Anna Salunke
0
0